Dit verhaal gaat over Jozua en het volk van God, het gaat over het verbond tussen God en Zijn kinderen. Een verbond is eigenlijk een soort van afspraak die God maakte met de Israëlieten. Het was iets waar zij zich aan moesten houden en God ook. En dat deed God ook en Zijn volk deed dat evengoed.  Ze hadden heel veel meegemaakt, ze moesten het opnemen tegen veel vijanden, maar ze waren nooit alleen, want de Here God hielp hen mee en gaf hen de overwinning, maar nu was het rustig geworden, Israël had geen last meer van zijn vijanden, God had hen rust gegeven en Jozua was inmiddels oud geworden, hij was al hoogbejaard. Jozua riep alle belangrijke mensen bij elkaar en zei: Ik ben al oud en jullie hebben gezien wat de Here God heeft gedaan voor ons, Hij heeft voor ons gestreden. God zal al jullie vijanden voor jullie verdrijven als jullie blijven doen wat Hij van jullie vraagt, het staat in het boek van Mozes geschreven, doe dat. Jullie mogen niet meedoen met de volken die nog over zijn gebleven, zij dienen nu andere goden. Jullie moeten God blijven dienen. God heeft steeds geholpen tegen machtige volken, Hij heeft ze weggejaagd.  Als jullie toch met deze mensen mee gaan doen dan zal het niet goed met jullie gaan. Jullie moeten toegeven dat God steeds voor jullie gezorgd heeft en grote dingen heeft gedaan. Vergeet nooit de beloften van de Here God, alles wat Hij beloofde heeft Hij ook gedaan. Wanneer jullie niet het goede doen dan zal het slecht gaan. Jullie mogen echt geen andere goden gaan dienen, dat mag niet, jullie hebben een verbond met de Here God gesloten daar moeten jullie je aan houden. Weten jullie wat God zegt? God zegt tegen jullie dat Hij jullie vader Abraham heeft meegenomen en dat Hij hem door het hele land Kanaän heeft geleid en Hem veel heeft gegeven. Zijn zoon Isaäk gaf Hij twee zoons Jakob en Esau en Esau heeft Hij ook weer erg veel gegeven en zo heeft Hij nog veel en veel meer wonderen en grote machtige dingen voor jullie gedaan. Denk erom dat jullie de Here God blijven dienen, doe alle andere vreemde goden weg. Kies wie jullie willen dienen, de goden van de mensen aan de andere kant van de rivier of de goden van de Amorieten, denk erom. Ik, Jozua, en de mensen die bij mij horen dienen de Here God. De mensen schrokken en ze zeiden, wij willen de Here God helemaal niet verlaten, Hij is onze God, Hij heeft onze vaderen uit Egypte gehaald, Hij heeft ons gered van vele vijanden.  Wij willen de Here God ook dienen. Dat lukt jullie nooit, zei Jozua. Maar de mensen hielden vol; Wij willen de Here God dienen, Hem en Hem alleen, ze wisten het zeker, ze wilden maar één God. Als dat zo is, zei Jozua, doe dan alle vreemde goden weg, en richt jullie harten op de Here God. Dien Hem. De mensen waren er zeker van, dat zouden ze doen, de Here hun God dienen met heel hun hart en hun ziel, zeker weten. Dan sluiten wij nu een verbond zei Jozua. Weet je wat, ik schrijf dit op in het wetboek en ik plaats hier onder deze boom, de terabint, een grote steen, hier op deze heilige plek van de Here God. Kijk naar deze steen, dit is onze getuige, hij heeft alles gehoord, alle woorden van de Here, alles wat Hij tot ons gezegd heeft, deze steen zal onze getuige zijn.

Jozua was al 110 jaar oud, hij stierf en werd begraven. Israël bleef de Here God dienen. Maar er kwam zelfs nog een engel om hen te vertellen dat God nooit zijn verbond met hen zou verbreken, maar dat ze wel alle altaren moesten afbreken. De mensen moesten huilen en ze brachten een offer aan God. Maar Jozua was al overleden en de mensen die alle wonderen van God hadden meegemaakt stierven ook en natuurlijk werden er wel weer nieuwe mensen geboren en zij werden groot, maar deze nieuwe mensen kenden God niet, zij hadden nooit gezien wat God voor Israël had gedaan, zij deden wat niet mocht. Zij gingen Baäl dienen, maar dat was een afgod. Nu ging alles mis, want nu was het verbond, de afspraak die met God was gemaakt verbroken en nu gebeurde wat God gezegd had, nu kregen hun vijanden weer macht. Dat was niet de bedoeling en niet goed en de mensen kregen het zwaar en dat allemaal omdat ze niet meer naar God luisterden en andere goden gingen dienen. En weten jullie wat jullie heel goed moeten onthouden? De afspraken die God met deze mensen maakte staan in de bijbel en ze zijn ook voor ons, ook ons zal Hij helpen als wij Hem blijven dienen. We moeten Hem blijven vertrouwen en Hem volgen en ook grootmaken, dan zal Hij Zijn beloften houden en voor ons zorgen. Maar Hij wil wel dat wij Hem echt oprecht dienen, de afgoden moeten weg, helemaal weg.

Jozua 23 en 24