Het verhaal van Pinksteren is bij de meesten van jullie wel bekend. De Here Jezus was naar Zijn Vader in de hemel gegaan maar Hij had beloofd dat Hij zou zorgen dat de mensen kracht zouden ontvangen. De Here Jezus beloofde dat Hij Zijn Vader zou vragen om iemand te sturen, iemand om hen te troosten en bij te staan, iets bijzonders, iets waar ze steun bij zouden vinden en wat hen zou helpen in de moeilijke dingen van het leven. Heel speciaal was die belofte en de discipelen wachtten erop, ze durfden niet goed naar buiten, ze hadden die kracht echt nodig en toen die kracht kwam toen waaide het door het huis, het was net een soort wind en er kwamen tongen als van vuur, dus net alsof er vlammen waren boven hun hoofd en dat was de Heilige Geest. God de Vader had Zijn Heilige Geest gestuurd om in de mensen te komen en te branden en te verwarmen en bij te staan. Het verhaal uit de bijbel gebaseerd op Handelingen 2 kunnen jullie hier vinden door op onderstaande link te klikken:

Klik hier voor het bijbelverhaal over de vervulling met de Heilige Geest

Deze knutsel en beschrijving is een vervolg op de andere versie met de naam Het vuur van de Heilige Geest. Mensen kunnen zelf bepalen in hoeverre ze mijn tekst gebruiken, ik probeer vooral handvaten aan te reiken, dingen uit te leggen, hoe jullie het gebruiken en vervolgens doorgeven laat ik graag aan jullie over. De knutsel zelf heeft als achtergrond, God die de wereld in handen heeft en omziet en Zijn Heilige Geest als een duif neer laat dalen waarna Zijn vuur gaat branden in de levens van mensen die het aannemen en zij ook de gaven van de Heilige Geest mogen ontvangen.

Pinksteren gaat over de vervulling van de Heilige Geest over de vruchten maar ook over de gaven, de geschenken die God wil geven. In de andere versie vertel ik het deel over de vruchten van de Geest en dit stuk sluit er eigenlijk wel weer op aan, het kan daarom ook samen gebruikt worden.

Jullie denken vast dat het met de vruchten van de Heilige Geest wel voldoende is maar dat is niet zo, want Hij geeft nog veel meer. Wanneer je gaat groeien, net als een boom en je gaat die vruchten dragen en het vuur werkt in jouw leven, dan zegt de Here God ook nog eens: Kijk eens wat ik voor je heb? Allemaal geschenken, dit krijg jij van mij, daarmee kun jij nog veel meer, daarmee word je nog sterker, zul je nog meer gaan zien van Mijn grootheid en liefde. Deze geschenken, in de bijbel noemen we het gaven, zullen iets extra’s geven en jullie helpen om het goede van het kwade te herkennen en ze zullen je helpen om wonderen te werken, je zult nog veel meer ontdekken van Mijn grootheid en goedheid en liefde. Dat is toch wel heel bijzonder, zulke geschenken wil ik ook, dat wil iedereen, maar de Here God zegt, Ik heb voor iedereen iets, niet alle mensen zullen hetzelfde hebben, dat kan heel verschillend zijn en dat zie je ook als je goed om je heenkijkt, kijk maar eens naar de kinderen van God. Een ieder heeft iets, de ene kan heel goed spreken over God, de ander kan zo mooi uitleggen wat er in de bijbel staat en weer een ander bidt voor de mensen met zoveel geloof, zoveel overtuiging en God geneest, je voelt ook hoe Gods kracht werkt. Weer een ander heeft dromen en spreekt bijzondere woorden en daarmee worden dingen verteld over hoe God het wil gaan doen, wat God voor ons wil doen en wat er nog komen gaat op onze reis met Hem. Er zijn mensen  die heel goed kunnen zien of iemand Gods geest in zich heeft of juist een boze en die weet precies of iemand oprecht is of dat iemand juist liegt, want God maakt hem of haar dat duidelijk en zo zijn er ook mensen die een speciale taal van de Here God kregen, net als de discipelen, tongentaal. Een hemelse taal, praten met God in Zijn taal en weten jullie wat ik zo speciaal vind? Ik vind het bijzonder dat er ook mensen zijn die het uit kunnen leggen.

Gaven zijn dus geschenken, cadeaus van God voor Zijn kinderen.
Stel je eens voor, de Here God geeft jou een cadeau, je maakt het open en wat zie je? Je ziet een pakje met wijsheid en kennis en je hoeft je hart maar open te doen en je hebt het. Je weet dingen over de Here God, je bent verstandig, je bent wijs, je kunt mensen de bijbel uitleggen, je kunt spreken over de Here God en je kunt daarmee heel veel mensen bij de Here God brengen omdat jij hun vragen kunt beantwoorden, omdat jij wijsheid genoeg hebt om hen uitleg te geven over de dingen die God ons wil vertellen, dat is bijzonder, een speciale gave, dat kan niet iedereen. Er zijn mensen die hebben heel veel geloof, zij vertrouwen echt in alles op God, zij twijfelen niet, zij denken niet net als heel veel mensen: Zal God wel bestaan? Klopt het wel dat Hij de hemel en de aarde schiep, zou Hij echt nu nog steeds ons zien en helpen en kracht geven? Nee deze mensen twijfelen totaal niet, ze geloven dat God groot is, dat Hij schepper is van de hemel en de aarde en dat Hij van ons houdt en voor ons zorgt en zij vertellen dit aan iedereen die ze tegenkomen, zo laten zij zien wie God is, het is een geschenk die ze kregen en waarmee ze andere mensen ook weer gelukkig kunnen maken en geloof kunnen meegeven. Genezingen, dat hoor je niet meer zo vaak en toch kan zegt de Here God in Zijn woord dat Hij mensen wil genezen en Hij heeft mensen aangewezen en uitgekozen om vol geloof en vertrouwen te bidden voor de zieken en voor de mensen die pijn in hun hart hebben, verdriet, zorgen, alles mag Hem gevraagd worden, dat is ook een gave, een geschenk en mensen worden echt genezen en natuurlijk worden er ook mensen niet genezen en dan weten wij niet waarom, maar toch geneest de Here God nog steeds en wil Hij dat mensen deze gave ontvangen en gebruiken en niet bang zijn. Zo is er het geschenk van de werking van krachten en dat zie je eigenlijk ook al bij genezingen, want ook dan werkt de kracht van God en kijk eens naar de mensen die een profetie krijgen of dromen of visioenen. God laat deze mensen dingen zien, dingen over wat Hij wil gaan doen voor jou en mij of voor de wereld, dit kunnen woorden zijn om mensen te troosten en te bemoedigen om door te zetten en niet op te geven, maar dit kan een droom zijn over iets wat nog gebeuren moet, dit zagen we ook al bij de Bijbelverhalen. Onderscheiding van geesten is wat moeilijker, dan herken je dus eigenlijk de boze geesten en de goede geesten, wat van God is en wat van de boze is. En met tongentaal dat zien wij in het verhaal van de discipelen al heel duidelijk. Ze gingen in andere talen praten en de mensen dachten dat ze dronken waren, maar dat was echt niet zo, ze kregen van de Here God een hemelse taal en daarmee kunnen ze met God praten en Hem alles vertellen en Hem aanbidden en Hij zal met ze spreken in die taal en Zijn vuur laten voelen in het diepst van hun hart en weten jullie wat dan zo speciaal is? Dan zijn er zelfs mensen die deze taal weer uit kunnen leggen, zij kunnen vertellen wat er gezegd wordt en wat God spreekt door die taal heen. Misschien is het voor jullie nog wat te moeilijk, maar op een dag als de Heilige Geest in jullie komt wonen, weet dan dat Hij ook zijn geschenken wil geven, vergeet dat niet en open je hart voor deze geschenken, want het zal je rijk maken wanneer je ze uitpakt, aanneemt en er iets mee gaat doen.

Bij de andere knutsel gaat het verhaal over de vruchten van de Heilige Geest. Deze knutsels zijn goed te combineren. Ze hebben beiden een binnenkant. Deze versie heeft als binnenwerk een cirkel met duiven en de benamingen van de gaven  van de Geest en de andere knutsel heeft een vlammend geheel met daarop de vruchten vermeld, maar je kunt ook de buitenkant van één van de knutsels kiezen met een dubbel binnenwerk, ik lever op de werkbladen daarom wel beide binnenwerkjes mee voor de liefhebbers.

Werkbeschrijving:
Als materiaal heb ik gewoon papier gebruikt (80 grams). Deze knutsel bestaat uit een basis, een ovaal met daarop een regenboog en een duif en op blad twee staat een wereldbol vastgehouden in de handen van God en er staat eencirkel op, met de benamingen van de gaven van de Geest. Het is de bedoeling om alles in te kleuren en vervolgens buitenom (dus langs de buitenlijnen) uit te knippen. Vervolgens doe je lijm op de lijmvlakken van het basisblad. Dat is dus op de blanco handen. Plak nu het deel van blad twee (de wereldbol met de handen) er precies op, de wereldbol komt dan voor het lege vlak langs en achter de wereldbol blijft ruimte om de cirkel in te schuiven. Daarnaast is het dus mogelijk om ook de fakkel/het brandend vuur erin te doen, samengevoegd.

DOWNLOAD WERKBLAD